Pulsa saraf listrik dari retina ke otak disampaikan oleh

Sinyal saraf listrik disampaikan oleh saraf optik ke otak.

9