Apa Yang Dimaksud Dengan Kohesi Gramatikal Dan Kohesi Leksikal

Apa Yang Dimaksud Dengan Kohesi Gramatikal Dan Kohesi Leksikal:

Kohesi leksikal adalah Kepaduan yang dicapai melalui pemilihan kosakata. kohesi leksikal dapat berupa penggabungan sinonim, antonim, dan hiponim. sedangkan kohesi gramatikal adalah perpaduan yang dicapai melalui penggunaan elemen dan aturan gramatikal.

Kohesi tidak datang dengan sendirinya, tetapi diciptakan secara formal oleh alat bahasa, yang disebut pemarkah kohesi, misalnya kata ganti pronomina , kata tunjuk demonstrativa , kata sambung konjungsi , dan kata yang diulang.

Kohesi leksikal adalah kepaduan yang dicapai melalui pemilihan kata. Kohesi leksikal itu dapat berbentuk, antara lain, dengan pengulangan, sinonim, antonim, dan hiponim.Sedangkan kohesi gramatikal adalah kepaduan yang dicapai dengan menggunakan elemen dan aturan gramatikal. Kohesi gramatikal, antara lain, dapat terbentuk melalui rujukan, substitusi, dan elipsis.

Yang dimaksud kohesi leksikal adalah hubungan semantic antarunsur pembentuk wancana dengan memanfaatkan unsure leksikal atau kata.