Pengertian Pautan seks

Pautan sex (sex linkage) merupakan suatu keadaan dimana terdapat banyak gen tertentu yang selalu terdapat pada kromosom sex. Adanya pautan sex menyebabkan suatu sifat muncul hanya pada jenis kelamin tertentu.

Macam-macam Pautan Seks

Laki-laki dan wanita di bedakan berdasarkan jenis kromosom seksnya. Laki-laki memiliki sepasang kromosom seks yang diberi simbol XY, sedangkan perempuan memiliki sepasang kromosom seks yang diberi simbol XX. Kromosom seks pria menghasilkan sperma yang mengandung gamet X dan Y, sedangkan wanita menghasilkan sel telur yang mengandung gamet X. Gamet X atay Y seringkali di sebut dengan istilah kromosom X atau kromosom Y. Pertemuan antara kromosom X dan Y atau X dan X inilah yang kemudian membentuk individu berjenis kelamin yang sesuai dengan komposisi kromosomnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pautan sex terbagi menjadi 2,  yaitu:

Pautan sex kromosom X

Pautan sex kromosom X adalah jika pewarisan sifat keturunan terpaut pada kromosom X. Contoh kelainan genetik yang muncul akibat pautan sex kromosom X, artinya baik pria atau wanita memiliki peluang untuk menderita penyakit ini yang antara lain adalah: buta warna (colour blind), hemofilia, Anodontia, dll.

Pautan sex kromosom Y

Pautan seks kromosom Y yaitu jika pewarisan sifat keturunan terpaut pada kromosom Y. Contoh kelainan genetik yang disebabkan oleh pautan seks kromosom Y antara lain adalah: Hypertrichosis artinya hanya seorang pria saja yang akan mengalami Hypertrichosis .

Selain karena jenis kromosom yang terpaut sebagai pembawa sifat turunan hal lain yang berperan penting adalah jenis gennya. Yaitu apakah suatu gen tersebut adalah dominan atau resesif.